Kezdőlap
Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a

Környezet és Energia Operatív Program

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai
kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós,
meghívásos pályázati konstrukcióhozKódszám:
KEOP-2.5.0.
B komponensA projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Tartalom

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás
Alapvető cél
Rendelkezésre álló forrás


B. Pályázók köre
Jogi forma
Méret


C. Pályázat tartalma
Támogatható tevékenységek köre
Projekt területi korlátozása


D. Pénzügyi feltételek
Támogatás formája
Támogatás mértéke
Támogatás összege


E. Kiválasztási kritériumok


F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határidejeA. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS


Alapvető cél
Az EU Árvíz Irányelvben, illetve az Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság (ICPDR) Árvízvédelmi Cselekvési Programjában meghatározottak szerint el kell készíteni az ország ártereinek korszerű (digitális) árvízi veszély- és kockázati térképeit, majd azok alapján az árvízi kockázatkezelési terveket. Másik cél, hogy az árvízi kockázatkezelési tervek elkészültéig az árvízvédelmi rendszer fejlesztését, valamint az elkészült létesítmények rendszerének összehangolt üzemelését megalapozó stratégiai és koncepciótervek elkészüljenek. Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.


Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
2007-2008 évre 1 milliárd Ft.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE


Jogi forma

 • Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (312)
 • Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) (312)

Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhető.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA


Támogatható tevékenységek köre

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:

 • Előzetes árvízi kockázatbecslés valamennyi vízgyűjtőkerületben vagy a nemzetközi vízgyűjtőkerületnek a tagország területére eső részén, azon területek meghatározása céljából, amelyekre vonatkozóan jelentős árvízkockázat áll fenn, illetve jövőbeni előfordulása okkal valószínűsíthető;
  • múltbeli jelentős árvizek és következményeik, az emberek életére, a környezetre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros hatásainak megbecslése;
  • klímaváltozás várható hatásainak számbavétele, mértékadó árvízi előírások felülvizsgálata;
  • jövőbeli területhasználati trendek, kárpotenciál változás becslése;
  • jövőbeli jelentős árvizek és az emberek életére, a gazdasági tevékenységre és a környezetre nézve előrelátható jelentős káros következményeik elemzése, potenciális árterek kijelölése, különös tekintettel a klímaváltozás és várható területfejlesztés hatásaira (a lakott és a gazdasági tevékenységre szolgáló területek elhelyezkedésére), továbbá a domborzatra, a vízfolyások elhelyezkedésére, valamint azok általános hidrológiai és geomorfológiai tulajdonságaira, az árvizek természetes visszatartására alkalmas területhasználatokra, közöttük a nyílt árterekre, vizes élőhelyekre, erdőkre;
  • következtetések levonása, az előzetes árvízi kockázati becslés szöveges-, ábra-, táblázat- és térkép-mellékleteinek (vízgyűjtők, részvízgyűjtők határai, a domborzat, vízhálózat, területhasználat, potenciális árterek) kidolgozása;
  • az előzetes árvízi kockázati becslés készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok.
 • Kockázatok elemzése árvízi veszély- és kockázati térképek készítésével;
  • módszertan kidolgozása;
  • veszélytérképek készítése:
   • digitális térkép, digitális terepmodell előállítása/beszerzése, védelmi létesítmények, lokalizációs vonalak, mélyvonulatok, csatornák kiegészítő felmérése;
   • hidrológiai, hidraulikai adatbeszerzés és feldolgozás;
   • árvízvédelmi létesítmények tönkremeneteli valószínűségének vizsgálata;
   • lefolyás-elöntés hidrológiai- és hidrodinamikai (1D-2D) modellezése;
   • árvízi veszélytérképek előállítása ábrázolva a kialakulható elöntés határait, az elöntési mélységeket, szükség esetén az áramlási sebességet vagy az árvíz intenzitását (mélység * sebesség);
   • alacsony valószínűségű (1000 éves, vagy ritkább visszatérési idejű) árvizek vagy szélsőséges események (pl. gátszakadás) esetén elönthető területekre;
   • közepes valószínűségű árvizek (a valószínű visszatérési idő ≥100 év) esetén elönthető területekre;
   • árvízi veszélytérkép készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok;
  • árvízi kockázati térképek:
   • érintett lakosság, sérülékenység felmérése;
   • területhasználatok meghatározása, sérülékenység, kárfüggvények;
   • potenciális szennyezőforrások, védett területek;
   • kulturális és történelmi örökségek;
   • egyéb információk, pl. sárfolyások, törmelék-áradások, földcsuszamlás által veszélyeztetett területek;
   • kockázatviselőkre vonatkozó GIS rétegek egyesítése a veszélytérképpel, modellezés;
   • árvízi kockázati térkép készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok;
   • árvízi kockázati térképek előállítása.
 • Árvízi kockázatkezelési tervek készítése;
  • árvízi kockázatkezelési célkitűzések megállapítása az előzetes árvízi kockázati becslésből és az árvízi veszély- és kockázati térképekből levonható következtetések alapján;
  • célkitűzések elérését célzó megelőző intézkedések meghatározása:
   • területhasználat és víz visszatartás szabályozás a vízgyűjtőn;
   • árvízi korai riasztás és előrejelzés fejlesztés (monitoring, modellezés, közzététel);
   • területhasználat szabályozás (építési korlátozás) a potenciális ártéren (kárpotenciál csökk.);
  • célkitűzések elérését célzó védelmi intézkedések meghatározása:
   • közcélú védelmi létesítmények (gátak, falak, mobil falak, árapasztó csatornák és tározók);
   • egyedi, vagy nem megfelelően védhető létesítmények árvízállóvá tétele;
  • védekezési felkészültséget javító intézkedések:
   • technológiafejlesztés;
   • lokalizáció, kimenekítés feltételrendszerének fejlesztése;
  • az árvízi tudatosság és felkészültség emelésével kapcsolatos információk, felkészítő anyagok (elektronikus, web-alapú, valamint papír alapú) megtervezésével és közzétételével kapcsolatos tevékenységek;
  • költség-haszon-, és többszempontú elemzés;
  • számítógépes döntéstámogatási rendszer létrehozása;
  • a kockázatkezelési tervek készítésével kapcsolatos nyilvánossági és együttműködési (nemzetközi, tárcaközi, interszektorális, regionális) programok.
 • Az ország árvízvédelmi rendszerének fejlesztését, az egyes beruházási projektek, valamint az elkészült létesítmények összehangolt üzemelését megalapozó tervek készítése. A VTT keretében döntéselőkészítő tanulmányok készítése, az árvízvédelmi monitoring tervezése, valamint az árvízvédelmi rendszer üzemirányításának megtervezése;
 • A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenység;
 • Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás során. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához a projekt menedzsment költségkeret terhére;
 • Könyvvizsgálat;
 • Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok;
 • Projekt-előkésztés (utólagos elszámolással).

Projekt területi korlátozása
Magyarország

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

 

Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.


Támogatás mértéke
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A kedvezményezettől elvárt önrész mértéke: 0%.
Támogatási intenzitás (közösségi és központi költségvetési forrás aránya):

 • Közösségi forrás: 85%
 • Költségvetési forrás: 15%
 • Támogatási intenzitás: 100%

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

 

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK


A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be.
A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A Projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által hivatalosan közzétett kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2.5.0. -Vízgazdálkodási tervezés
Közreműködő Szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/c.Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „(megnevezés) Budapest, Rb.: (megnevezés).” raktárbérleti címzést kell feltüntetni.Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát(KEOP-2007-2.5.1.-Vízgazdálkodási tervezés), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!


A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a ...... mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a ...... melléklet megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.


A pályázatok benyújtása 2007. november 6-tól 2008. december 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.


A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.fi.kvvm.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás (ksz honlap cím) honlapon, illetve 224-25-16 telefonszámon kapható.


PROJEKT ALAPÍTÓ DOKUMENTUM>>>