Kezdőlap
Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv
Elszámolható költségek köre

Az elszámolható költségekről általános és részletesebb információ az Elszámolhatósági útmutatóban található, azonban jelen pályázati kiírás szempontjából csak az alábbi felsorolásban szereplő költségfajták vehetők figyelembe függetlenül az Elszámolhatósági útmutatóban bemutatott bővebb listától.

Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.

Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

A saját teljesítések elszámolhatóak az Elszámolhatósági útmutatóban foglaltak szerint.

Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi költségek számolhatóak el:

 • Projekt előkészítésével kapcsolatos költségek (a projekt elszámolható költségeinek max. 3%-áig);
 • megvalósíthatósági tanulmány;
 • a megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez kapcsolódó egyéb tanulmány
 • Projektdokumentáció, szükséges tanulmányok elkészítési költsége
 • Szükséges felmérések és vizsgálatok, műszaki tervek elkészítése és engedélyek beszerzése
 • szerzői és továbbfelhasználási jog megszerzése;
 • egyéb tervek;
 • Közbeszerzési költségek a projekt tendereire vonatkozóan (közbeszerzési szakértő, hirdetmény, tenderdokumentáció elkészítése);
 • Projekt menedzsment költség a teljes elszámolható költségek maximum 2%-a
 • a projekt menedzsment feladatokkal - Kbt.-nek megfelelő módon - megbízott cégnek fizetendő díj vagy;
 • a pályázónak, aki a projekt menedzsmentet saját maga végzi, projekt menedzsment költségei (pl. bérköltség);
 • Pénzügyi és jogi szolgáltatások díjai;
 • Eszközbeszerzés ellenértéke
 • a projekt részét képező, a projektbe beépített tartós berendezések beszerzési költsége, ha az bevezetésre kerül(t) a kedvezményezett könyveibe;
 • a kifejezetten a projekt végrehajtásához beszerzett vagy előállított tartós berendezés beszerzési költsége, ha a használatot követően gazdasági értékkel nem rendelkezik, valamint a használatot követően leselejtezik;
 • immateriális javak megszerzésének, használatának költségei;
 • Szolgáltatások ellenértéke
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek az elszámolható költségek maximum 1%-áig
 • A kedvezményezett által le nem vonható ÁFA, feltéve, hogy a közösségi támogatás nem haladja meg az összes elszámolható költségnek az ÁFA nélkül számított értékét.

Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek:

 • A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült és végérvényesen a kedvezményezettet terhelő költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal stb.) számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolható.
 • Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt-tevékenységhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.
 • A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat), és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
 • Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel.
 • A projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek, és arányos hozzá adott értéket képviselnek.
 • A saját teljesítés az elszámolhatósági költségek útmutatóban foglaltak szerint számolható el (csak a projekthez kapcsolódó bér és járulék költség, illetve utazási és szállásköltség).
 • A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.
 • A bérek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.
 • A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el.
 • Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértői szolgáltatást (külső, harmadik féltől) is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére.

A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.

  szerződés vagy tevékenység feladatütem Tevékenység kezdete év/hó 2009. év [MFt] 2010. év [MFt] 2011. év [MFt] Összesen [MFt] Tevékenység vége év/hó
I. félév II. félév Összesen I. félév II. félév Összesen I. félév
01 Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása                      
011 Szakmai követelmények meghatározása az árvízi veszélytérképezés hidrológiai-hidraulikai alapjainak megfogalmazásánál - 2008.03.03                 2009.10.31
0111 - Feladatok specifikálása 2008.03.03   9.766.029 9.766.029         9.766.029 2008.07.31
0112 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2008.08.01 14.830.391   14.830.391 8.235.873   8.235.873   23.066.264 2009.10.30
012 Hidrológiai adatok feltárása - 2008.05.05 1 504 675   1 504 675       891 222 2 395 897 2010.03.31
013 Szakmai követelmények meghatározása a  kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikájához - 2008.03.03                 2010.05.31
0131 - Feladatok specifikálása 2008.03.03   6 330 157 6 330 157         6 330 157 2008.11.30
0132 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.04.17 7 669 778   7 669 778       4 418 586 12 088 364 2010.05.31
014 Szakmai követelmények meghatározása a kockázatkezelési tervezés metodikájához speciális tervtípusok esetén - 2008.08.01                 2009.11.30
0141 - Feladatok specifikálása 2008.08.01   5 901 390 5 901 390         5 901 390 2009.04.28
0142 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.05.01 10.971.590   10.971.590 2.279.523   2.279.523   13.251.113 2009.09.30
015 Szakmai követelmények meghatározása az informatikai támogatás kidolgozásához - 2008.03.03                 2009.10.31
0151 - Feladatok specifikálása 2008.03.03   8.036.162 8.036.162         8.036.162 2009.03.15
0152 - Szakmai és formai követelmények szükség szerinti módosítása, hatásértékelés 2009.03.01 10.948.919   10.948.919 5.256.181   5.256.181   16.205.100 2009.10.31
016 Komplex mintapéldák  - 2008.09.02 36.860.705   36.860.705       21.923.217 58.783.922 2010.08.30
02 Térképezendő területek kijelölése metodikájának kidolgozása                    
021 Előzetes kockázatbecslést támogató metodikai elemek - 2008.03.03                 2009.02.28
0211   Töltésezett folyók árvizei     4.200.000 4.200.000         4.200.000 2009.02.28
0212   Belvízi elöntések     6.298.597 6.298.597         6.298.597 2009.02.28
0213   Kisvízfolyások árvizei     4.000.000 4.000.000         4.000.000 2009.02.28
03 Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek előállításának metodikája                      
031 Árvízi veszélytérkép készítés hidrológiai-hidraulikai alapjainak metodikai megfogalmazása - 2008.12.10                 2010.05.31
0311 - Döntés előkészítő tanulmány 2008.12.10       31.275.000   31.275.000   31.275.000 2009.10.30
0312 - Metodika 2009.04.01       31.275.000   31.275.000   31 275 000 2009.10.31
0313 - Mintafeladat, zárójelentés 2009.05.02         41.700.000 41.700.000   41.700.000 2010.05.31
032 Árvízvédelmi fővédvonalak védőképességének meghatározása - 2008.12.10                 2010.02.28
0321   Szakirodalmi áttekintés     1.440.000 1.440.000         1.440.000 2009.02.28
0322   Tönkremeneteli típusok, számítási összefüggések, adatigények     6.000.000 6.000.000         6.000.000 2009.06.30
0323   Megbízhatóság becslés, mintafeladat         6.250.000   6.250.000   6.250.000 2010.02.28
0324   Mintaterületi alkalmazás         1.375.000   1.375.000   1.375.000 2010.02.28
033 A modellezéshez szükséges hidrológiai alapadatok ellenőrzése és javítása - 2009.12.15       12.537.875   12.537.875   12.537.875 2010.03.31
034 A kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikája - 2009.04.24                 2010.03.31
0341 - Döntés előkészítő tanulmány 2009.04.17   10.350.000 10.350.000         10.350.000 2009.08.31
0342 - Metodika 2009.07.01   10.350.000 10.350.000         10.350.000 2009.10.31
0343 - Mintafeladat, zárójelentés 2009.08.02       13.800.000   13.800.000   13.800.000 2010.03.31
035 A kockázatkezelési tervezés metodikája speciális tervtípusok esetén - 2009.05.04                 2009.10.31
0351 - Tervek digitális nyilvántartásának előkészítése (árvíz, belvíz)     2.988.000 2.988.000         2.988.000 2009.07.30
0352 Tervek digitális nyilvántartásának előkészítése (lok., nagyvízi, vízminőségi, tározó üz.)     4.482.000 4.482.000         4.482.000 2009.10.31
0353   Tervtípusokhoz kapcsolható informatikai szolgáltatások műszaki specifikálása     7.470.000 7.470.000         7.470.000 2009.10.31
04 Árvízvédelmi rendszerek tönkremeneteli valószínűségének becslése vízkár-elhárítási védelmi rendszerek modellezése alapján                      
041 Vízkárelhárítási védelmi rendszerek modellezése - 2008.03.03                 2009.06.30
0411   Árvédelmi főművek     16.098.008 16.098.008         16.098.008 2009.06.30
0412   Belvízvédelmi főművek     11.810.593 11.810.593         11.810.593 2009.06.30
0413   Kisvízfolyások műtárgyai     3.301.407 3.301.407         3.301.407 2009.06.30
06 A térképezést és tervezést támogató információs rendszer megtervezése és elkészítése                      
061 Az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezése és kidolgozása I.   2008.12.20                 2009.02.10
0611 - Alap infrstaruktúra beszerzések   65.040.750   65.040.750         65.040.750 2008.12.29
0612 - ÁKIR rendszerterv előkészítés   35.033.640   35.033.640         35.033.640 2009.02.10
062 Az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezése és kidolgozása II. - 2009.09.10                 2010.05.03
0621 - A térképezést és tervezést támogató információs rendszer tervezése, Infrastruktúra szállítása, ÁKK WEB alapú tájékoztató szállítása 2009.09.16   70.000.000 70.000.000         70.000.000 2009.10.31
0622 - Térképezést támogató információs rendszerek kifejlesztése, ÁKIR adatári fejlesztés, térképezés támogatás, tervezés támogatás, veszély és kockázati térképezés, oktatási szolgáltatás, záródokumentáció, mintafeladat, zárójelentés 2009.09.16       130.000.000   130.000.000   130.000.000 2010.05.03
063 Adatelőállítás   2009.09.30                 2010.04.30
0631 - Töltések geotechnikai adatai 2009.10.31       9.400.000   9.400.000   9.400.000 2010.04.30
0632 - Felszín alatti talajfizikai adatok 2009.10.31       8.000.000   8.000.000   8.000.000 2010.03.31
0633 - Meglévő digitális domborzati model statisztikai ellenörzése helyszíni mérések alapján 2009.10.31       2.500.000   2.500.000   2.500.000 2010.02.28
0634 - Mintaterületi domborzati adatok előállítása 2009.10.31       9.110.000   9.110.000   9.110.000 2010.04.30
0635 - Vonalas objektumok adatai 2009.10.31                 2010.02.28
0636 - Elöntési adatok 2009.10.31       7.500.000   7.500.000   7.500.000 2010.03.31
0637 - Terület használati adatok 2010.01.27       9.373.750   9.373.750   9.373.750 2010.04.30
18 Döntéselőkészítő tanulmányok, tervdokumen-tációk készítése                      
181 „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” tárgyú záró dokumentáció elkészítése - 2010.01.02 10.971.942   10.971.942       6.220.062 17.192.004 2010.09.30
19 A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek - 2008.07.01   1.939.200 1.939.200 796.700 3.230.000 4.026.700 310.000 6.275.900 2010.02.28
20 Nyilvánossági és tájékoztatási feladatok - 2009.12.28         5.940.000 5.940.000   5.940.000 2010.09.24
21 Projektelőkészítés (utólagos elszámolással) - 2008.03.03                 2008.07.31
211   A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése      1.860.000 1.860.000         1.860.000 2008.07.31
212   Konzorciumi együttműködés műszaki-gazdasági feltételeinek kidolgozása     3.710.000 3.710.000         3.710.000 2008.07.31
213   A projekt szervezet felállítása     930.000 930.000         930.000 2008.07.31
214   A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása     10.220.000 10.220.000         10.220.000 2008.07.31
215   A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása     2.320.000 2.320.000         2.320.000 2008.07.31
216   A metodikai projekt költség- és időütemezésének elkészítése     2.320.000 2.320.000         2.320.000 2008.07.31
217   A metodikai projekt pályázati dokumentációjának elkészítése     4.375.973 4.375.973         4.375.973 2008.07.31
22 Projektmenedzsment  2008.12.10   7.438.767 7.438.767 6.431.958 3.018.909 9.450.867 108.999 16.998.633 2010.07.31
  Összesen: 193.832.390 223.936.283 417.768.673 295.396.860 53.888.909 349.285.769 33.872.086 800.926.528  
  Ebből előleg 93.758.000